Pattedyr

Pattedyr

PROFUS Naturrådgivning har stor erfaring med kortlægning af pattedyr, herunder bilag IV-arter, der har stor forvaltningsmæssig betydning i Danmark.


Flagermus

PROFUS Naturrådgivning har stor erfaring med kortlægning af flagermus i forbindelse med infrastrukturprojekter, vindmølleparker og byggeprojekter og anvendes håndholdte og fastmonterede flagermusdetektorer af høj kvalitet til eftersøgning af flagermus i felten og til optagelse af flagermusenes kald.

Optagelser af flagermusenes kald anvendes ved artsbestemmelse og til kvantificering af flyveaktivitet i et område hvilket er af stor betydning i forbindelse med planlægning af f.eks. vindmøller, veje og jernbaner. Ved dækning af store områder kan der udsættes et større antal detektorer så undersøgelserne kan udføres inden for en kortere periode. Desuden anvendes endoskopkamera og visuelle inspektioner ved kortlægning af flagermus på ynglelokaliteter i naturlige lokaliteter som hule træer samt i bygninger.


Odder

PROFUS Naturrådgivning har kortlagt forekomster af odder ved NOVANA-overvågning samt ved et stort antal vandløbskrydsninger i forbindelse med store infrastrukturprojekter som motorveje og jernbaner.


Hasselmus og birkemus

PROFUS Naturrådgivning har kortlagt forekomster og vurderinger af egnede levesteder for hasselmus og birkemus. De to arter er kun udbredt dele af Danmark, og kortlægning af arterne er ikke altid relevant hvor et projektområde ligger på stor afstande til de to arters kendte udbredelse.


PROFUS Naturrådgivning kortlægger desuden spor og forekomster af pattedyr ved generel kortlægning af naturarealer foretaget i naturområder i forbindelse med f.eks. infrastrukturprojekter.


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning