Flora

Flora

PROFUS Naturrådgivning har omfattende erfaring fra kortlægning af vegetation, udarbejdelse af artslister og estimering af naturværdi fra besøg på tusindvis af lokaliteter i forbindelse med f.eks. store infrastrukturprojekter, hvor alle arealer inden for en undersøgelseskorridor skal kortlægges mht. naturtype og forekomster af værdifuld vegetation.


PROFUS Naturrådgivning har stor erfaring med § 3-registreringer af vegetation og strukturer af søer og vandhuller i forbindelse med paddeundersøgelser og foretage desuden kortlægning af floraen samtidig med besøg på naturarealer når der skal kortlægges f.eks. bilag IV-arter.


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning