Beskyttede og truede arter

Beskyttede og truede arter

PROFUS Naturrådgivning har stor erfaring med kortlægning af beskyttede og truede arter og udarbejder på baggrund af omfattende kendskab til arternes krav til levesteder miljøvurderinger af projekters mulige påvirkning af arterne.


Beskyttede og truede arter har stor betydning for forvaltningen af arealer i Danmark fordi der lægges stor vægt på forekomster af beskyttede og truede arter ved vurderingen af et areals naturværdi.


Ved kortlægning af naturarealer tilbyder PROFUS Naturrådgivning en samtidig kortlægning af flora, fauna og naturværdi så unødige gentagne besøg på en enkelt lokalitet kan undgås.


I tilfælde hvor der er potentiale for forekomst af arter der kræver særligt udstyr eller anvendelse af særlige kortlægningsmetoder, vil feltarbejdet kunne tilrettelægges så sandsynligheden for registrering af arten optimeres ved det enkelte besøg.


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning