Simon Rosenkilde Waagner

Konsulenter

Simon Rosenkilde Waagner


Simons arbejdsområder omfatter:


Projektledelse af miljøvurderinger og naturregistreringsopgaver, herunder tilbudsgivning, planlægning, økonomistyring, ressourcefordeling og uddelegering af opgaver.


Miljøvurderinger til VVM-undersøgelser, herunder vurderinger af virkninger af infrastrukturprojekter, som f.eks. motorveje, jernbaner på naturområder, fugle, dyr og planter.


Udarbejdelse af Natura 2000-konsekvensvurderinger af bl.a. infrastrukturprojekter og vindmølleparker.


Udarbejdelse af miljøvurderingsrapporter og baggrundsrapporter til VVM-undersøgelser samt vurdering af afværge- og kompenserende foranstaltninger.


Registrering og artsbestemmelse af bilag IV-arter herunder flagermus, padder, krybdyr og insekter. Artskendskab i vandløb til DVFI-niveau.


Registrering og tælling af fugle, f.eks. NOVANA-overvågning i Danmark samt fugletræk i udland. Registrering af pattedyr i kortlægninger til VVM-projekter.


Botaniske registreringer i forbindelse med f.eks. infrastrukturprojekter og NOVANA-registreringer i skovnaturtyper.


GIS-analyser i MapInfo, kobling af GIS og data, og stor erfaring med systematisk dataindsamling, dataorganisering og databearbejdning og Access-databaser.


Samarbejdspartnere

Profus indgår samarbejdsaftaler med andre store og små firmaer når der skal løses omfattende opgaver.

Simon er uddannet Cand. scient. i biologi fra Aarhus Universitet i 2008. Han har siden 2008 arbejdet i konsulentbranchen hvor han var Seniorkonsulent i en stor rådgivningsvirksomhed indtil 2017.

I 2017 grundlagde han Profus Naturrådgivning.

PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning