Byggeri og råstofgrave

Byggeri og råstofgrave

PROFUS Naturrådgivning foretager screeninger og kortlægning af naturindhold på byggegrunde og arealer hvor der skal foretages udvinding af råstoffer. Screening og kortlægning kan være nødvendig for, at dokumentere arealernes aktuelle naturtilstand over for myndighederne.


Arealer, der har ligger upåvirkede hen i længere perioder kan have udviklet indhold af beskyttet natur enten i form af naturtyper eller forekomster af beskyttede dyre- og plantearterPROFUS Naturrådgivning foretager screeninger og kortlægning af naturindhold på byggegrunde og arealer hvor der skal foretages udvinding af råstoffer. Screening og kortlægning kan være nødvendig for, at dokumentere arealernes aktuelle naturtilstand over for myndighederne.


Arealer, der har ligger upåvirkede hen i længere perioder kan have udviklet indhold af beskyttet natur enten i form af naturtyper eller forekomster af beskyttede dyre- og plantearter.


Over tid kan der udvikles arealer med værdifulde plantesamfund og beskyttede dyrearter som flagermus og markfirben kan indvandre på arealer med ældre løvtræer eller tørre lysåbne partier. På våde arealer med vandhuller kan der desuden forekomme beskyttede padder.


I de fleste tilfælde vil der ikke være væsentlige forekomster af beskyttede naturtyper eller beskyttede arter, på byggegrunde eller arealer til råstofindvending, men ofte vil myndigheden, der er ansvarlig for tildeling af tilladelser til byggeri eller råstofudvinding, have sikkerhed for, at der ikke vil blive foretaget tiltag, der skader beskyttet natur..


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning