Insekter

Insekter

PROFUS Naturrådgivning kortlægger insekter i forbindelse med f.eks. infrastrukturprojekter, hvor der oftest er fokus på bilag IV-arter.


I forbindelse med kortlægning af naturarealer for naturværdier bør feltarbejdet tilrettelægges, så potentielle forekomster af bilag IV-insekter bliver registreret tilstrækkeligt. Visse arter som f.eks. grøn mosaikguldsmed er relativt vidt udbredte mens andre som lys skivevandkalv kun har meget lokale afgrænsede udbredelser i Danmark.


PROFUS Naturrådgivning har desuden erfaring med tilrettelæggelse og udførelse af kortlægning af grupper af insekter som løbebiller og dagsommerfugle i afgrænsede arealer.


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning