Udvalgte referencer - Natura 2000-konsekvensvurderinger

Udvalgte referencer:

Natura 2000-konsekvensvurderinger

(Nyere referencer er udeladt da flere projekter er i en følsom planlægningsfase)


2016, VINDMØLLER VED BRAMDRUP

Projektleder. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering (MKV) og afrapportering.

Klient: Sweco/PlanEnergi.


2016, FLAGERMUS VED HALGÅRD, HOLSTEBRO

Projektleder. Registreringer af flagermus (bilag IV) ved huse med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering (MKV) og afrapportering.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2016, VINDMØLLER VED ASAA.

Projektleder. Registreringer, herunder laseroptiske målinger, af træk- og rastefugle ved Asaa i forbindelse med udarbejdelse af VVM.

Projektledelse af feltarbejdet, udarbejdelse af kollisionsmodeller for svaner og gæs, samt Natura 2000-konsekvensvurdering.

Klient Amphi Consult


2016, VVM DREWSENSVEJ, SILKEBORG.

VVM for ny forbindelse fra Silkeborg Station til

Sønder Ringgade.

Udarbejdelse af afsnit inkl Natura 2000-konsekvensvurdering om flagermus.

Klient: Sweco/Silkeborg Kommune


2016, SLÆBESTED VED SANDAGER NÆS

Væsentlighedsvurdering af slæbested for småbåde på strand Sandager i forhold til Natura 2000-områder.

Udarbejdelse af afsnit om fugle.

Klient: Sweco/Assens Kommune


2016, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER I SKALS

Projektleder. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering.

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2015-16, VVM HMN NATURGASLEDNING

Fagprojektleder for naturkortlægning langs tracé for gasledning rundt om den syd- og vestlige del af Aarhus. Kortlægning af beskyttede naturtyper, bilag IV-padder og krybdyr. Kortlægning af skovarealer mht. potentiale for ynglende flagermus.

Udarbejdelse af afsnit om natur til VVM inkl. Natura 2000-konsekvensvurdering.

Klient: Sweco/HMN Naturgas I/S


2015, OPDATERING AF NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

Projektleder. Opdatering af Natura 2000-konsekvensvurdering fra 2014 med kollisionsmodeller for nye mølletyper.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2015, SØNDERHO HAVN, MILJØKONSEKVENSVURDERING

Input til miljøkonsekvensvurdering til VVM for oprensning af sejlrende og etablering af Sønderho Havn.

Klient: Sweco/Sønderho Havn Støtteforening


2015, HASTIGHEDSOPGRADERING HOBRO - AALBORG (SUPPLERENDE VVM)

Fuld Natura 2000 miljøkonsekvensvurdering af kurveudretninger og hastighedsopgradering i EF-habitatområdet Rold Skov. Del af baggrundsrapport til VVM.

Klient: Sweco/Banedanmark


2014, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER, 5 PROJEKTER

Projektleder. 5 projekter i Favrskov, Holstebro, Odder, Herning og Rebild Kommune. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2014, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER, 7 PROJEKTER

Syv projekter ved Drantum, Nielsminde, Hogsted, Gønderup, Hoager, Kallerup, Lyngdrup. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi.


2013-2014, NATURA 2000 MKV. VINDMØLLER HOLSTEBRO

Projektleder. Natura 2000 Konsekvensvurdering af rammeområder for vindmøller i Holstebro Kommune i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Radar og laseroptisk registrering af fugle, registrering af bilag IV padder og flagermus samt botaniske registreringer. Feltarbejde og vurderinger.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2013, VVM FOR TENGSLEMARK RENSEANLÆG MED TILHØRENDE KLOAK- OG UDLØBSLEDNINGER

Fagprojektleder for feltarbejder og botaniske registreringer. Beskrivelser af eksisterende forhold og miljøvurderinger.

Klient: Sweco/Odsherred Kommune.


2013, VVM SCREENING FANØ, OPRENSNING AF SEJLRENDE

VVM screening af især potentielle påvirkninger af rastefugle i forbindelse med oprensning af sejlrende i vadehavet ved Sønderho. Beskrivelser af eksisterende forhold og miljøvurderinger.

Klient: Sweco/Sønderho Havn Støtteforening


2013. MKV FLAGERMUS BINDERUP

Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi


2013, NATURA 2000 HOLSTEBRO KOMMUNE

Foreløbige Natura 2000 Konsekvens-vurdering af rammeområde nr. 34.T.16 i tillæg nr. 14 til Kommuneplan2009 for Holstebro Kommune i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2013, NATURA 2000 RINDUM ENGE

Projektleder. Miljøkonsekvensvurdering i forhold til natura 2000-områderne og bilag IV-arterne i forbindelse med opsætning af 5 møller med ved Rindum Enge øst for Vonå.

Vurderinger i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter blev foretaget ud fra feltregistreringer og eksisterende data.

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2012, MKV FLAGERMUSREGISTRERINGER, ULVEMOSEN

Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi


2012, MKV FLAGERMUSREGISTRERINGER, TYKSKOV

Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi


2012, MKV FLAGERMUSREGISTRERINGER, TRÆDESKOV BØGE

Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi


2012, VVM OG BAGGRUNDSRAPPORTER TIL VVM. OPGRADERING AF RUTE 23 SKOVVEJEN, ETAPE 3

Baggrundsrapporter til Vejdirektoratets VVM. Afsnit om natur i kortlægningsrapport og vurderingsrapport. Natura 2000-konsekvensvurdering i forhold til Habitatområde 137.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2012, VVM UDVIDELSE AF HANSTHOLM HAVN

Supplerende radar registreringer af fugletræk og flagermus ved Hanstholm havn til VVM i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn samt etablering af vindmøller på nyt moleanlæg. Feltarbejde, databehandling, vurderinger i forhold til Natura 2000, afrapportering. Naturafsnit til VVM.

Klient: Sweco/Hanstholm Havn


2011-2012-, VVM ÅRSLEV ENGSØ

Fagprojektleder for feltundersøgelser til udarbejdelse af baggrundsrapporter til VVM af forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø. Der blev vurderet på NATURA2000 områder, §3 områder, Bilag IV arter inkl. flagermus, fredsskov samt anden beskyttet natur i forbindelse med projektet hvor eksisterende højspændingsledninger skal fjernes og der etableres nyt jordført højspændingskabel hhv. nyt luftledningsanlæg.

Klient: Sweco/Energinet.dk


2011, VVM PROJEKT RENT VAND I MØLLEÅSYSTEMET

Beskrivelse af naturforhold og miljøvurderinger til VVM for Projekt Rent vand i Mølleåsystemet.

Klient:Naturstyrelsen


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning