Natura 2000-Konsekvensvurderinger

Natura 2000-konsekvensvurderinger

PROFUS Naturrådgivning arbejder med udarbejdelse af Natura 2000-konsekvensvurderinger af projekter, der potentielt kan påvirke Natura 2000-områder.


Natura 2000-konsekvensvurderinger er en særlig type af miljøvurderinger, der forholder sig til arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder.


Der skal udarbejdes en Natura 2000-konsekvensvurdering hvis en indledende væsentlighedsvurdering har vist, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at projektet vil medføre negative påvirkninger på dele af udpegningsgrundlaget.


Natura 2000-konsekvensvurderinger kan være en del af en større miljøvurdering som VVM, men de kan også udarbejdes i selvstændige dokumenter.Om konsekvensvurdering af fuglebeskyttelsesområder

Om konsekvensvurdering af habitatområder

Om konsekvensvurdering af bilag IV-arter

PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning