Miljøvurderinger

Miljøvurderinger

Når der udføres arbejde i naturområder f.eks. når der etableres en ny vindmøllepark, udlægges grunde til byggeri, foretages udvidelse af en råstofgrav er der mulighed for påvirkning af naturarealer og beskyttede dyr og planter.


Nogle naturtyper og arter af dyr og planter er beskyttede af dansk og international lovgivning f.eks. naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet. Der vil derfor ofte være behov for udarbejdelse af en miljøvurdering af de påvirkninger projektet kan have på beskyttede naturarealer, dyr og planter.


Det vil ofte være et krav fra myndighedernes side, at der foretages en miljøvurdering af et projekts potentielle miljøpåvirkninger inden der kan gives tilladelse til at projektet gennemføres.

Flere myndigheder, f.eks. kommunerne, miljøstyrelsen og kystdirektoratet, er involverede i administration af den danske natur alt efter hvilen type natur der kan blive påvirket.


PROFUS Naturrådgivning udfører miljøvurderinger i forhold til den danske og internationale lovgivning ud fra myndighedernes retningslinjer og den almindelige praksis på området.


Læs mere om Natura 2000-konsekvensvurderinger


Læs mere om VVM

PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning