Krybdyr

Krybdyr

Alle danske arter af krybdyr er fredede men markfirben, der er det eneste danske bilag IV-krybdyr, har den største forvaltningsmæssige betydning i Danmark.


PROFUS Naturrådgivning foretager kortlægning af forekomster af krybdyr ved visuelle besigtigelser og gennemgang af kortlægningsarealer, hvilket udføres i velegnede perioder og under passende vejrforhold.


Kortlægning af krybdyr, herunder markfirben, er almindeligvis mest relevant i forbindelse med kortlægning af bilag IV-arter til infrastrukturprojekter og screening af byggegrunde og arealer til råstofudvinding, men kan også foretage i forbindelse med statslig eller kommunal overvågning.


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning