Udvalgte referencer - Miljøvurderinger

Udvalgte referencer:

Miljøvurderinger

(Nyere referencer er udeladt da flere projekter er i en følsom planlægningsfase)


2016-: EKF, NATUR OG BIODIVERSITET.

Senior Biodiversity Expert for review af fagområderne natur og biodiversitet i baggrundsrapporter, ESIA og EIA (VVM) på projekter i udlandet støttet af EFK, f.eks. biogasanlæg, vindmølleparker og miner.

Klient: Sweco/Danmarks Eksportkredit (EKF)


2016, VINDMØLLER VED ASAA.

Projektleder. Registreringer, herunder laseroptiske målinger, af træk- og rastefugle ved Asaa i forbindelse med udarbejdelse af VVM.

Projektledelse af feltarbejdet, udarbejdelse af kollisionsmodeller for svaner og gæs, samt Natura 2000-konsekvensvurdering.

Klient Amphi Consult


2016, VVM DREWSENSVEJ, SILKEBORG.

VVM for ny forbindelse fra Silkeborg Station til

Sønder Ringgade.

Udarbejdelse af afsnit om flagermus.

Klient: Sweco/Silkeborg Kommune


2016, SLÆBESTED VED SANDAGER NÆS

Væsentlighedsvurdering af slæbested for småbåde på strand Sandager i forhold til Natura 2000-områder.

Udarbejdelse af afsnit om fugle.

Klient: Sweco/Assens Kommune


2015-16, VVM HMN NATURGASLEDNING

Fagprojektleder for naturkortlægning langs tracé for gasledning rundt om den syd- og vestlige del af Aarhus. Kortlægning af beskyttede naturtyper, bilag IV-padder og krybdyr. Kortlægning af skovarealer mht. potentiale for ynglende flagermus.

Klient: Sweco/HMN Naturgas I/S


2015, TRANSPORTLEDNINGER, TENGSLEMARK RENSEANLÆG

Etablering af ca. 38 km spildevandsledninger til samt udløbsledning til kyst fra Tengslemark renseanlæg.

Screening for naturforhold. Besigtigelser i felten. Udarbejdelse af § 3-ansøgninger. Udkast til § 3-dispensationer i forhold til naturbeskyttelsesloven for Odsherred Kommune.

Klient: Sweco/Odsherred Forsyning


2015, HASTIGHEDSOPGRADERING HOBRO - AALBORG (SUPPLERENDE VVM)

Fuld Natura 2000 miljøkonsekvensvurdering af kurveudretninger og hastighedsopgradering i EF-habitatområdet Rold Skov. Del af baggrundsrapport til VVM.

Klient: Sweco/Banedanmark


2014, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER, 5 PROJEKTER

Projektleder. 5 projekter i Favrskov, Holstebro, Odder, Herning og Rebild Kommune. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2013-14, VANDLØBSRESTAURERINGER I KOMMUNER

Miljøvurderinger af vandløbsrestaureringer i Favrskov, Hedensted, Lemvig, Mariager Fjord, Vejle og Aabenraa

Beskrivelser af eksisterende forhold, herunder § 3-områder, Natura 2000-områder, bilag IV-arter og anden natur. Vurderinger af projekternes påvirkninger, herunder Natura 2000-miljøkonsekvensvurdringer i forhold til Natura 2000-områder.

Klient: Sweco/Kommuner


2013-2014, NATURA 2000 MKV. VINDMØLLER HOLSTEBRO

Projektleder. Natura 2000 Konsekvensvurdering af rammeområder for vindmøller i Holstebro Kommune i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Radar og laseroptisk registrering af fugle, registrering af bilag IV padder og flagermus samt botaniske registreringer. Feltarbejde og vurderinger.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2013, VVM FOR TENGSLEMARK RENSEANLÆG MED TILHØRENDE KLOAK- OG UDLØBSLEDNINGER

Fagprojektleder for feltarbejder og botaniske registreringer. Beskrivelser af eksisterende forhold og miljøvurderinger.

Klient: Sweco/Odsherred Kommune.


2013, NATURA 2000 RINDUM ENGE

Projektleder. Miljøkonsekvensvurdering i forhold til natura 2000-områderne og bilag IV-arterne i forbindelse med opsætning af 5 møller med ved Rindum Enge øst for Vonå.

Vurderinger i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter blev foretaget ud fra feltregistreringer og eksisterende data.

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2012, VVM OG BAGGRUNDSRAPPORTER TIL VVM. OPGRADERING AF RUTE 23 SKOVVEJEN, ETAPE 3

Baggrundsrapporter til Vejdirektoratets VVM. Afsnit om natur i kortlægningsrapport og vurderingsrapport. Natura 2000-konsekvensvurdering i forhold til Habitatområde 137.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2012, VVM UDVIDELSE AF HANSTHOLM HAVN

Supplerende radar registreringer af fugletræk og flagermus ved Hanstholm havn til VVM i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn samt etablering af vindmøller på nyt moleanlæg. Feltarbejde, databehandling, vurderinger i forhold til Natura 2000, afrapportering. Naturafsnit til VVM.

Klient: Sweco/Hanstholm Havn


2011-2012-, VVM ÅRSLEV ENGSØ

Fagprojektleder for feltundersøgelser til udarbejdelse af baggrundsrapporter til VVM af forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø. Der blev vurderet på NATURA2000 områder, §3 områder, Bilag IV arter inkl. flagermus, fredsskov samt anden beskyttet natur i forbindelse med projektet hvor eksisterende højspændingsledninger skal fjernes og der etableres nyt jordført højspændingskabel hhv. nyt luftledningsanlæg.

Klient: Sweco/Energinet.dk


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning