Konsekvensvurdering af bilag IV-arter

Bilag IV-arter

En række dyre- og plantearter er strengt beskyttet under EF-habitatdirektivet. Beskyttelses omfatter også arternes yngle- og rastehabitater.

Myndighederne lægger stor vægt på beskyttelsen af bilag IV-arterne, og der kræves ofte dokumentation for, at disse arter ikke påvirkes negativt.


PROFUS Naturrådgivning har omfattende erfaring og ekspertise inden for registrering af alle de danske bilag IV-arter - herunder arter som flagermus, der kræver stor erfaring for pålidelig og effektiv registrering. PROFUS Naturrådgivning har også erfaring med kortlægning af potentielle levesteder for bilag IV-arter.


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning