Padder

Padder

PROFUS Naturrådgivning foretager kortlægning af padder og har felterfaring med alle danske arter af padder i deres forskellige livsstadier.


PROFUS Naturrådgivning har omfattende felterfaring med kortlægning af padder, med fokus på bilag IV-arter, i forbindelse med store infrastrukturprojekter som motorveje og jernbaner men også i kortlægningsprojekter kendskabet til et områdes paddebestande ønskes højnet.


PROFUS Naturrådgivning har stor erfaring med udarbejdelse af feltprogrammer til kortlægning af padder og råder over teknisk udstyr som f.eks. hydrofoner og fangstudstyr, som skal anvendes i forbindelse med kortlægning af vanskelige arter som løgfrø.


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning