Projektreferencer

Projektreferencer

(Nyere referencer er udeladt da flere projekter er i en følsom planlægningsfase)


2016-: EKF, NATUR OG BIODIVERSITET.

Senior Biodiversity Expert for review af fagområderne natur og biodiversitet i baggrundsrapporter, ESIA og EIA (VVM) på projekter i udlandet støttet af EFK, f.eks. biogasanlæg, vindmølleparker og miner.

Klient: Sweco/Danmarks Eksportkredit (EKF)


2016, NOVANA, KORTLÆGNING AF ODDER.

NOVANA-kortlægning af Odder på Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne.

Klient: HanitatVision/Miljøstyrelsen Storstrøm


2017. FLAGERMUS I BYGNINGER I VEJLE.

Kortlægning af flagermusforekomster i bygninger i Vejle.

Klient: Sweco/Vejle Kommune via Sweco


2017, NOVANA-OVERVÅGNING TERNER OG KLYDE.

Projektleder. Novana-overvågning af kystnære terner og klyde i Miljøsturelsen Storstrøms omrpde i Sydsjælland, Lollan-Falster og øerne.

Klient: Sweco/Miljøstyrelsen.


2016, VINDMØLLER VED BRAMDRUP

Projektleder. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering.

Klient: Sweco/PlanEnergi.


2016, FLAGERMUS VED HALGÅRD, HOLSTEBRO

Projektleder. Registreringer af flagermus (bilag IV) ved huse med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2016, BOTANISKE UNDERSØGELSER MOGENSTRUP GRUSGRAV

Projektleder for botaniske registreringer i delområder af graveområde ved grusgrav.

Klient: Sweco/Region Sjælland


2016, VINDMØLLER VED ASAA.

Projektleder. Registreringer, herunder laseroptiske målinger, af træk- og rastefugle ved Asaa i forbindelse med udarbejdelse af VVM.

Projektledelse af feltarbejdet, udarbejdelse af kollisionsmodeller for svaner og gæs, samt Natura 2000-konsekvensvurdering.

Klient Amphi Consult


2016, VVM DREWSENSVEJ, SILKEBORG.

VVM for ny forbindelse fra Silkeborg Station til

Sønder Ringgade.

Udarbejdelse af afsnit om flagermus.

Klient: Sweco/Silkeborg Kommune


2016, SLÆBESTED VED SANDAGER NÆS

Væsentlighedsvurdering af slæbested for småbåde på strand Sandager i forhold til Natura 2000-områder.

Udarbejdelse af afsnit om fugle.

Klient: Sweco/Assens Kommune


2016, OVERVÅGNING AF BILAG IV-PADDER OG MÅNE-VANDNYMFE I TUSE

Projektleder. Overvågning af vandhuller inkl. bilag IV-padder og Måne-vandnymfe i Tuse. Feltregistreringer og afrapportering.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2016, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER I SKALS

Projektleder. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering.

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2016, FLAGERMUSREGISTRERINGER I BYGNINGER

Projektleder. Registreringer af flagermus i bygninger der skal nedrives. Anbefalinger vedr. nedrivningsprocedure.

Klient: Sweco/Aarhus Kommune


2015-16, VVM HMN NATURGASLEDNING

Fagprojektleder for naturkortlægning langs tracé for gasledning rundt om den syd- og vestlige del af Aarhus. Kortlægning af beskyttede naturtyper, bilag IV-padder og krybdyr. Kortlægning af skovarealer mht. potentiale for ynglende flagermus.

Udarbejdelse af afsnit om natur til VVM inkl. Natura 2000-konsekvensvurdering.

Klient: Sweco/HMN Naturgas I/S


2015, RADARUDSTYR. TESTCENTER ØSTERILD.

Projektleder. Udlejning af radarudstyr til fugleovervågning ved Det Nationale Testcenter For Vindmøller i Østerild.

Opstilling og test af radarudstyr.

Klient: Sweco/Institut for Bioscience, Kalø, AU.


2015, OPDATERING AF NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

Projektleder. Opdatering af Natura 2000-konsekvensvurdering fra 2014 med kollisionsmodeller for nye mølletyper.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2015, TRANSPORTLEDNINGER, TENGSLEMARK RENSEANLÆG

Etablering af ca. 38 km spildevandsledninger til samt udløbsledning til kyst fra Tengslemark renseanlæg.

Screening for naturforhold. Besigtigelser i felten. Udarbejdelse af § 3-ansøgninger. Udkast til § 3-dispensationer i forhold til naturbeskyttelsesloven for Odsherred Kommune.

Klient: Sweco/Odsherred Forsyning


2015, FLAGERMUS BINDESBØLL BYEN

Projektleder. Kortlægning af flagermusforekomster og deres ynglekolonier i parkområde i Risskov hvor den nye bydel Bindesbøll Byen skal opføres.

Registrering af træer, samt deres potentiale som ynglelokalitet for flagermus. Kvantitativ registrering af flagermusaktiviteten på 8 lokaliteter, samt registrering af yngleaktivitet af flagermus i træer i projektområdet.

Klient: Sweco/KPC Herning A/S


2015, NATUR-FELTUNDERSØGELSER LANGS JERNBANEN MELLEM FREDERICIA OG AALBORG (LINDHOLM)

Fagprojektleder for padder og krybdyr, assisterende projektleder. Projektet omfattede naturkortlægninger langs ca. 250 km bane fra Fredericia til Lindholm ved Aalborg.

Planlægning og ressourcestyring. Udarbejdelse af undersøgelsesområde, udvælgelse af undersøgelseslokaliteter, udarbejdelse af kortmateriale, fordeling af kortlægningsopgaver, udførelse af kortlægning, afrapportering, afsluttende møder. Desuden kortlægning af fugle.

Klient: Sweco/Banedanmark


2015, SØNDERHO HAVN, MILJØKONSEKVENSVURDERING

Input til miljøkonsekvensvurdering til VVM for oprensning af sejlrende og etablering af Sønderho Havn.

Klient: Sweco/Sønderho Havn Støtteforening


2014, RIBE OMFARTSVEJ

Registrering af rastefugle på arealer vest for Varde.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2014, NOVANA PRÆKVALIFIKATION. OVERVÅGNING AF FUGLE.

Projektleder. Prækvalificeret til NOVANA-overvågning af fuglearter.

Klient: Sweco/Naturstyrelsen


2015, HASTIGHEDSOPGRADERING HOBRO - AALBORG (SUPPLERENDE VVM)

Fuld Natura 2000 miljøkonsekvensvurdering af kurveudretninger og hastighedsopgradering i EF-habitatområdet Rold Skov. Del af baggrundsrapport til VVM.

Klient: Sweco/Banedanmark


2014, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER, 5 PROJEKTER

Projektleder. 5 projekter i Favrskov, Holstebro, Odder, Herning og Rebild Kommune. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2014, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER, 7 PROJEKTER

Syv projekter ved Drantum, Nielsminde, Hogsted, Gønderup, Hoager, Kallerup, Lyngdrup. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi.


2014, KORTLÆGNING AF BILAG IV-PADDER OG BOTANISKE REGISTRERINGER I SKANDERBORG KOMMUNE

Projektleder. Kortlægning af bilag IV-padder og § 3-registrering af flora i 100 vandhuller i to delområder af Skanderborg Kommune. Udvælgelse ud fra ortofoto af 100 potentielt mest værdifulde paddevandhuller. Feltregistreringer af padder og botaniske registreringer. Afrapportering.

Klient: Sweco/Skanderborg Kommune


2013-14, VANDLØBSRESTAURERINGER I KOMMUNER

Miljøvurderinger af vandløbsrestaureringer i Favrskov, Hedensted, Lemvig, Mariager Fjord, Vejle og Aabenraa

Beskrivelser af eksisterende forhold, herunder § 3-områder, Natura 2000-områder, bilag IV-arter og anden natur. Vurderinger af projekternes påvirkninger, herunder Natura 2000-miljøkonsekvensvurdringer i forhold til Natura 2000-områder.

Klient: Sweco/Kommuner


2013-2014, NATURA 2000 MKV. VINDMØLLER HOLSTEBRO

Projektleder. Natura 2000 Konsekvensvurdering af rammeområder for vindmøller i Holstebro Kommune i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Radar og laseroptisk registrering af fugle, registrering af bilag IV padder og flagermus samt botaniske registreringer. Feltarbejde og vurderinger.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2013-, KFW/GAMESA WINDFARM, EL ZAYT, EGYPTEN

Rådgiver. Rådgivning af Egyptiske myndigheder i forbindelse med valg og implementering af radarbaseret shut-down on demand system til minimering af påvirkninger af trækfugle under drift af 200 MW vindmøllepark.

Klient: Sweco/NREA (New and Renewable Energy Authority). Egypten


2013, VANDLØBSRESTAURERINGER I VEJLE KOMMUNE

Botaniske registreringer i § 3 og andre naturområder ved vandløbsstrækninger. Feltarbejde og afrapportering.

Klient: Sweco/Vejle Kommune


2013, VANDLØBSRESTAURERINGER I AABENRAA KOMMUNE

Botaniske registreringer i § 3 og andre naturområder ved vandløbsstrækninger. Feltarbejde og afrapportering.

Klient: Sweco/Aabenraa Kommune


2013, VVM FOR TENGSLEMARK RENSEANLÆG MED TILHØRENDE KLOAK- OG UDLØBSLEDNINGER

Fagprojektleder for feltarbejder og botaniske registreringer. Beskrivelser af eksisterende forhold og miljøvurderinger.

Klient: Sweco/Odsherred Kommune.


2013, VVM SCREENING FANØ, OPRENSNING AF SEJLRENDE

VVM screening af især potentielle påvirkninger af rastefugle i forbindelse med oprensning af sejlrende i vadehavet ved Sønderho. Beskrivelser af eksisterende forhold og miljøvurderinger.

Klient: Sweco/Sønderho Havn Støtteforening


2013. RADARUDSTYR TIL ESTLAND

Overdragelse af radarudstyr til overvågning af fugletræk til University of Tartu. Oplæring af universitetets ansatte brug af radarudstyret til registrering af fugletræk.

Klient: Sweco/University of Tartu


2013. MKV FLAGERMUS BINDERUP

Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi


2013, VVM DATA TIL MILJØPORTALEN

Projekt for udvikling af metode til inkorporering af rådgivere og andre interessenters miljødata i Miljøportalen. Levering af VVM-miljødata til udviklingsfasen. Faglig sparring med projektleder.

Klient: Sweco/Miljøportalen


2013, FUGLEREGISTRERINGER VED FREDERIKSHAVN HAVN

Projektleder. Registreringer af fugleforekomster ved Frederikshavn Havn, med vægt på forekomster af terner og deres flyveruter og flyvehøjder. Feltarbejde og afrapportering.

Klient: Sweco/COWI


2013, SUPPLERENDE BASELINE REGISTRERINGER AF FUGLETRÆK I EL ZAYT, EGYPTEN

Projektleder og team leader. Feltarbejde foretaget i Egypten ved El Zayt i Egypten ved Rødehavskysten. Tælling af fugle og registrering af trækmønstre og flyvehøjder med laseroptisk udstyr. Registrering af flagermus med automatisk detektor. Træning af egyptisk personale.

Klient: Sweco/Enbicon I/S


2013, NATURA 2000 HOLSTEBRO KOMMUNE

Foreløbige Natura 2000 Konsekvens-vurdering af rammeområde nr. 34.T.16 i tillæg nr. 14 til Kommuneplan2009 for Holstebro Kommune i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2013, NATURA 2000 RINDUM ENGE

Projektleder. Miljøkonsekvensvurdering i forhold til natura 2000-områderne og bilag IV-arterne i forbindelse med opsætning af 5 møller med ved Rindum Enge øst for Vonå.

Vurderinger i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter blev foretaget ud fra feltregistreringer og eksisterende data.

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2012-2013, HOV VIG. AFVANDINGSPROJEKT

Projekt med afvanding, med afledte delprojekter: Stofbalance, hydrogeologi, planlægning, screening for eksisterende naturforhold, feltarbejde, afrapportering.

Klient: Sweco/Styregruppen for afvandingsprojektet.


2012, RADAR, BERGAMO, ITALIEN

Projektleder. Fugleovervågningsradar. Opdatering af hardware og software. Test af radarsystemet.

Klient: Sweco/Enbicon I/S


2012, FLAGERMUSREGISTRERINGER, ØR LINDERUP

Artsbestemmelser af detektoroptagelser

Klient: Sweco/Lodsejer


2012, FLAGERMUSREGISTRERINGER, TAMDRUP

Artsbestemmelser af detektoroptagelser

Klient: Sweco/Lodsejer


2012, MKV FLAGERMUSREGISTRERINGER, ULVEMOSEN

Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi


2012, MKV FLAGERMUSREGISTRERINGER, TYKSKOV

Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi


2012, MKV FLAGERMUSREGISTRERINGER, TRÆDESKOV BØGE

Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi


2012, VVM OG BAGGRUNDSRAPPORTER TIL VVM. OPGRADERING AF RUTE 23 SKOVVEJEN, ETAPE 3

Baggrundsrapporter til Vejdirektoratets VVM. Afsnit om natur i kortlægningsrapport og vurderingsrapport. Natura 2000-konsekvensvurdering i forhold til Habitatområde 137.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2012, VVM UDVIDELSE AF HANSTHOLM HAVN

Supplerende radar registreringer af fugletræk og flagermus ved Hanstholm havn til VVM i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn samt etablering af vindmøller på nyt moleanlæg. Feltarbejde, databehandling, vurderinger i forhold til Natura 2000, afrapportering. Naturafsnit til VVM.

Klient: Sweco/Hanstholm Havn


2011-2012-, VVM ÅRSLEV ENGSØ

Fagprojektleder for feltundersøgelser til udarbejdelse af baggrundsrapporter til VVM af forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø. Der blev vurderet på NATURA2000 områder, §3 områder, Bilag IV arter inkl. flagermus, fredsskov samt anden beskyttet natur i forbindelse med projektet hvor eksisterende højspændingsledninger skal fjernes og der etableres nyt jordført højspændingskabel hhv. nyt luftledningsanlæg.

Klient: Sweco/Energinet.dk


2011, REGISTRERING AF FUGLETRÆK VED DET NATIONALE TESTCENTER FOR HAVVINDMØLLER I ØSTERILD

Radarovervågning og registrering af fugletræk ved Østerild Klitplantage. Registrering af flagermus. Ad hoc feltarbejde indtil opgaven blev overdraget til vindende konsulent.

Klient: Sweco/Miljøministeriet


2011, NATURUNDERSØGELSER NORDBANEN, HELLERUP - HOLTE

Feltregistreringer af flagermus og bilag IV-padder ved i forbindelse med udvidelse af aktiviteter på Nordbanen.

Klient: Sweco/Banedanmark


2011, VVM PROJEKT RENT VAND I MØLLEÅSYSTEMET

Beskrivelse af naturforhold og miljøvurderinger til VVM for Projekt Rent vand i Mølleåsystemet.

Klient:Naturstyrelsen


2011, OPDATERING AF TEKNISK ANVISNING NOVANA-OVERVÅGNING AF DAMBRUG

Test af tre prøvetagningsmetoder, herunder eksperimentel test af SorbiCells fra firmaet SorbiSense. Planlægning af analyseprogram, udførelse af prøvetagning, analyse af laboratorieresultater, afrapportering.

Klient: Sweco/Naturstyrelsen


2011, REGISTRERINGER AF PADDER, FLAGERMUS OG BOTANISKE LOKALITETER. RUTE 23 SKOVVEJEN, ETAPE 3

Fagprojektleder for naturregistreringer. Planlægning af feltarbejde. Screening af ortofotos for naturlokaliteter. Registreringer af flagermus, padder, øvrige bilag IV-arter og botaniske lokaliteter på en ca. 30 km strækning i forbindelse med projektering af ny motorvejsforbindelse. Indsamling af eksisterende viden. Feltregistreringer bl.a. ved hjælp af ultralydsdetektor, artsbestemmelse. Strukturering af data, GIS-analyser og afrapportering inkl. vurderinger.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2011, SCREENING IFM. HAVNEUDVIDELSE, HEJLSMINDE HAVN

Screening af eksisterende viden om naturindholdet i området omkring Hejlsminde Havn. GIS-analyser og afrapportering inkl. foreløbige vurderinger af virkninger på miljøet.

Klient: Sweco/Hejlsminde Bro- og Bådelaug


2011, SUPPLERENDE REGISTRERINGER AF PADDER, FLAGERMUS OG BOTANISKE LOKALITETER. RUTE 23 SKOVVEJEN, ETAPE 2

Fagprojektleder for naturregistreringer. Planlægning af feltarbejde. Registreringer af flagermus, padder, øvrige bilag IV-arter og botaniske lokaliteter på to supplerende arealer ved etape 2 på udvidelsen af Rute 23. Feltregistreringer bl.a. ved hjælp af ultralydsdetektor, artsbestemmelse. Strukturering af data, GIS-analyser og afrapportering inkl. vurderinger..

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2010-11, FUGLEUNDERSØGELSER, HANSTHOLM HAVN

Radar registreringer af fugletræk ved Hanstholm havn til VVM i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn samt etablering af vindmøller på nyt moleanlæg. Registrering af flagermus. Feltarbejde, databehandling, afrapportering

Klient: Sweco/Hanstholm Havn


2010, REGISTRERINGER AF FLAGERMUS OG ANDRE BILAG IV-ARTER I FREDERICIA

Projektleder. Feltregistreringer og artsbestemmelse af flagermus og andre bilag IV-arter, afrapportering

Klient: Sweco/Fløe Ejendomme


2010, VVM UDVIDELSE AF KØGE HAVN MED UNITERMINAL

Beskrivelser og vurderinger af biologiske forhold til VVM og NATURA 2000 konsekvensvurdering.

Klient: Sweco/Køge Havn


2010 RØDSAND 2 OFFSHORE VINDMØLLEPARK

Ansvarlig for implementering af radarundersøgelser. Overvågning af landfugletrækket gennem efterårstræksæsonen, herunder rovfugle, i forbindelse med den nyopførte havvindmøllepark Rødsand 2. Indsamling af eksisterende viden. Feltarbejde, databehandling, vurderinger og afrapportering.

Klient: Sweco/Eon


2010, REGISTRERINGER AF FLAGERMUS. RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. DELSTRÆKNING 2

Fagprojektleder for planlægning og udførelse af registreringer af flagermus (bilag IV) på strækningen mellem Århus og Viborg I forbindelse med projektering af ny motorvejsforbindelse. Registreringer af flagermus (bilag IV). Feltregistreringer ved hjælp af ultralydsdetektor, artsbestemmelse, GIS-analyser og afrapportering.

Klient: Sweco/NIRAS / Vejdirektoratet


2010, VVM JERNMALMMINE VED ISUA I GRØNLAND

Indledende arbejde i forbindelse med VVM ved projektering af jernmalmmine i Grønland, herunder litteraturstudier, GIS-analyser og afrapportering..

Klient: Sweco/London Mining


2010, CHRISTIANSØ, VINDMØLLE PÅ TAT

Screening for naturindhold til VVM I forbindelse med projektering af vindmølle på øen Tat ved Christiansø i EF-fuglebeskyttelsesområde.

Klient: Sweco/Forsvarsministeriet


2010, REGISTRERINGER AF FLAGERMUS. RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. DELSTRÆKNING 1 OG 6

Fagprojektleder for planlægning og udførelse af registreringer af flagermus (bilag IV) på strækningen mellem Århus og Viborg I forbindelse med projektering af ny motorvejsforbindelse. Registreringer af flagermus. Feltregistreringer ved hjælp af ultralydsdetektor, artsbestemmelse, GIS-analyser og afrapportering.

Klient: Sweco/NIRAS / Vejdirektoratet


2010, OVERVÅGNING AF BILAG IV-PADDER OG MÅNE-VANDNYMFE I TUSE

Overvågning af bilag IV-padder og den sjældne Måne-vandnymfe i Tuse. Feltregistreringer og afrapportering.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2010, SK4 LANDKABEL FRA BULBJERG TIL TJELE

Fagprojektleder for planlægning og udførelse af feltregistreringer af botanik og bilag IV-arter, herunder padder i søer og vandhuller.

Klient: Sweco/EnergiNet


2010, TRIGE-GRENÅ LANDKABEL

Fagprojektleder for planlægning og udførelse af feltregistreringer af botanik og bilag IV-arter, herunder padder i søer og vandhuller. Feltregistreringer af botanik og bilag IV-arter, herunder padder, samt registrering af rovfuglereder i skovområder.

Klient: Sweco/EnergiNet


2010, IDEKATALOG, AFVÆRGEFORANSTALTNINGER FOR PADDER

Idekatalog til mulige undersøgelsesprogrammer for vurdering af virkning af afværgeforanstaltninger for padder i forbindelse med store infrastrukturanlæg.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2010, VVM VINDMØLLEANLÆG I ÆGYPTEN

Beskrivelse af eksisterende naturforhold, konsekvensvurderinger og GIS-analyser.

Klient: Sweco/Italgen


2010, KONSEKVENSVURDERING AF HAVNEUDVIDELSE I GEDSER

GIS kortlægning i forbindelse med miljøgodkendelse af havneudvidelse i Natura 2000-område nr. 173

Klient: Sweco/Scandlines


2009, MKV KÆMPEVINDMØLLER VED MÅDE ENGE

Måde Enge - Miljøkonsekvensvurdering i forhold til EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 51, 53 og 57, EF-habitatområde nr. 78 og Ramsarområde nr. 27. Dataindsamling, feltarbejde, GIS-analyser og komplet afrapportering.

Klient: Sweco/Bjarne M. Christensen


2009, REGISTRERING, KORTLÆGNING OG VURDERING AF FREDEDE AREALER PÅ LÆSØ

Botanisk vurdering af fremtidig plejeindsats, bl.a. med henblik på gunstig bevaringsstatus i habitatområderne

Klient: Sweco/Læsø Kommune


2009, VVM KÆMPEVINDMØLLER VED MÅDE ENGE

Registrering og opmåling af fugletræk og trækhøjder med radar og laseroptisk udstyr. Botaniske registreringer på landområderne.

Klient: Sweco/Siemsens Wind Power / Birk Nielsens Tegnestue


2009, MILJØVURDERING AF VINDMØLLEANLÆG I ÆGYPTEN

Team leader under feltarbejde gennem 20 uger. Planlægning af feltarbejde. Registrering og opmåling af fugletræk og trækhøjder ved radarovervågning og laseroptiske registreringer. Udarbejdelse af databaser, databehandling og afrapportering.

Klient: Sweco/Italgen


2008, MILJØVURDERING AF VINDMØLLEANLÆG I ÆGYPTEN

Udarbejdelse af metoder og arbejdsprogram for feltarbejde. Registrering og opmåling af fugletræk og trækhøjder. Screening af eksisterende viden. Planlægning, feltarbejde radarovervågning, databehandling og afrapportering. Teamleder under perioder af feltarbejde.

Klient: Sweco/Italgen


2008, SKAGEN VANDINDVINDING - KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL EF-FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDE NR. 5 OG EF-HABITATOMRÅDE NR. 1 OG 2

Sammenfattende beskrivelser af eksisterende naturforhold.

Klient: Sweco/Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Kommune


2008, HISTORICAL LITERATURE RESEARCH AND COMPILATION STUDY OF EXISTING BASELINE DATA FROM THE SKAERGAARD GOLD PROJECT, EAST GREENLAND

Bearbejdning af data i MapInfo.

Klient: Sweco/Platina Resources Limited


2008, OMFARTSVEJ VEST OM SLAGELSE

Fagprojektleder for planlægning og udførelse af feltregistreringer af botanik, bilag IV-padder og andre beskyttede arter.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2008, NOVANA SKOVOVERVÅGNING

Floristisk overvågning af 22 skovstationer i Nordjylland ifølge teknisk anvisning. Overvågning af planter, svampe, laver, mosser mm. på 22 intensive skovstationer på bl.a. Læsø, Livø, Rold Skov og Høstemark Skov.

Klient: Sweco/Miljøministeriet Miljøcenter Aalborg


2008, VVM-REDEGØRELSE FOR ØSTLIG RANDERS FJORD FORBINDELSE

Feltregistreringer af naturområder, herunder botaniske registreringer og registreringer af bilag IV-padder og andre beskyttede arter.

Klient: Sweco/Randers Kommune


2008, SVANNINGE BJERGE

Opmåling af indhegnede arealer.

Klient: Sweco/Bikuben-fonden

2008 Miljøvurdering af vindmølleanlæg i Ægypten

Forundersøgelser og besigtigelse af projektområdet.

Klient: Sweco/Italgen


2007, UDVIDELSE AF E20 ODENSE-MIDDELFART

Feltregistreringer af naturområder, herunder botaniske registreringer og registreringer af bilag IV-padder og andre beskyttede arter.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2006, JERNBANE KØGE-RINGSTED

Feltregistreringer af naturområder, herunder botaniske registreringer og registreringer af bilag IV-padder og andre beskyttede arter.

Klient: Sweco/Banedanmark

PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning