Flagermus under taget

Flagermus under taget

PROFUS Naturrådgivning foretager kortlægning under tage og i bygninger. Det kan være i bygninger, der skal have tagene renoveret eller i bygninger der skal rives ned eller det kan være i bygninger hvor flagermusene medfører gener for beboerne.


Alle danske arter af flagermus er strengt beskyttede og myndigheder, der skal godkende byggeri og renoveringer vil ofte kræve, at der er dokumentation for, at projektet ikke medfører tab af individer af flagermus.


PROFUS Naturrådgivning foretager kortlægning og artsbestemmelse af flagermus i bygninger og under tage ved hjælp af avancerede ultralydsdetektorer, eftersøgning med endoskop og visuelle inspektioner af tage.


Ved forekomster af flagermus kan PROFUS Naturrådgivning udarbejde planer for udslusning af flagermusene fra bygningen og så det bliver muligt, at gennemføre renovering af tage eller nedrivning af bygninger.PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning