Flagermus

Flagermus

PROFUS Naturrådgivning har stor erfaring med kortlægning af flagermus i forbindelse med infrastrukturprojekter, vindmølleparker og byggeprojekter.


Alle danske arter er bilag IV-arter, der er strengt beskyttet under EF-habitatdirektivet. Beskyttelses omfatter også arternes yngle- og rastehabitater. Myndighederne lægger stor vægt på beskyttelsen af bilag IV-arterne, og der kræves ofte dokumentation for, at disse arter ikke påvirkes negativt.


PROFUS Naturrådgivning anvender en række metoder til pålidelig og effektiv registrering af flagermus.


PROFUS Naturrådgivning anvendes håndholdte og fastmonterede flagermusdetektorer af høj kvalitet til eftersøgning af flagermus i felten og til optagelse af flagermusenes kald.

Optagelser af flagermusenes kald anvendes ved artsbestemmelse og til kvantificering af flyveaktivitet i et område hvilket er af stor betydning i forbindelse med planlægning af f.eks. vindmøller, veje og jernbaner. Ved dækning af store områder kan der udsættes et større antal detektorer så undersøgelserne kan udføres inden for en kortere periode.


Der anvendes desuden endoskopkamera og visuelle inspektioner ved kortlægning af flagermus på ynglelokaliteter i naturlige lokaliteter som hule træer samt i bygninger.


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning