Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 er samlebetegnelsen for et stort antal beskyttede naturområder udlagt i EU, der skal beskytte arealer med særlige naturtyper og som udgør levesteder for bestande af udvalgte dyre- og plantearter. Beskyttelsen af Natura 2000-områderne sker på baggrund af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet og er reguleret af miljø- og naturlovgivningen.


Natura 2000-områderne i Danmark udgøres af såvel Habitatområder og Fuglebeskyttelsesområder, der nogle gange har overlappende udbredelse.


PROFUS Naturrådgivning har stort kendskab til myndighedernes administration af Natura 2000-områderne og arbejder med udarbejdelse af Natura 2000-konsekvensvurderinger af projekter, der potentielt kan påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.


Natura 2000-konsekvensvurderinger

PROFUS Naturrådgivning arbejder med udarbejdelse af Natura 2000-konsekvensvurderinger af projekter, der potentielt kan påvirke Natura 2000-områder.

PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning