Ydelser

Når der udføres arbejde i naturområder f.eks. når der etableres en ny vindmøllepark, udlægges grunde til byggeri, foretages udvidelse af en råstofgrav er der mulighed for påvirkning af naturarealer og beskyttede dyr og planter.


Nogle naturtyper og arter af dyr og planter er beskyttede af dansk og international lovgivning f.eks. naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet. Der vil derfor ofte være behov for udarbejdelse af en miljøvurdering af de påvirkninger projektet kan have på beskyttede naturarealer, dyr og planter.


PROFUS Naturrådgivning foretager naturkortlægning, der sikrer det nødvendige kendskab til naturen, der hvor dit projekt skal gennemføres


Overvågning og registrering af naturarealer og dyre- og plantearter er ofte nødvendigt, når den eksisterende viden er utilstrækkelig til udarbejdelse af de miljøvurderinger, som myndighederne kræver af dit projekt.

Natura 2000 er samlebetegnelsen for et stort antal beskyttede naturområder udlagt i EU, der skal beskytte arealer med særlige naturtyper og som udgør levesteder for bestande af udvalgte dyre- og plantearter. Beskyttelsen af Natura 2000-områderne sker på baggrund af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet og er reguleret af miljø- og naturlovgivningen


PROFUS Naturrådgivning har stort kendskab til myndighedernes administration af Natura 2000-områderne og arbejder med udarbejdelse af Natura 2000-konsekvensvurderinger.

PROFUS Naturrådgivning foretager undersøgelser og miljøvurderinger af vindmøllers påvirkning af fugle og flagermus. De to dyregrupper er karakteriseret ved deres risiko for kollision med møllevingerne.


Ved etablering af vindmølleparker på land og på havet kræver myndighederne ofte, at der foretages konkrete undersøgelser af forekomster af fugle og flagermus og, at der foretages miljøvurderinger af de potentielle påvirkninger.


PROFUS Naturrådgivning anvender avanceret teknik ved kortlægning af fugle og flagermus i områder hvor der skal etableres vindmølleparker eller hvis allerede etablerede mølleparkers påvirkning skal undersøges og miljøvurderes.

PROFUS Naturrådgivning foretager screeninger og kortlægning af naturindhold på byggegrunde og arealer hvor der skal foretages udvinding af råstoffer. Screening og kortlægning kan være nødvendig for, at dokumentere arealernes aktuelle naturtilstand over for myndighederne.


Arealer, der har ligger upåvirkede hen i længere perioder kan have udviklet indhold af beskyttet natur enten i form af naturtyper eller forekomster af beskyttede dyre- og plantearter.PROFUS Naturrådgivning leverer samlede løsninger eller indgår samarbejde enten med kunden eller underleverandøren om løsningen af projekterne.


PROFUS Naturrådgivning arbejder med store såvel som små projekter. Der findes i hvert tilfælde den løsning, der er mest hensigtsmæssig.


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning