Fugle

Fugle

PROFUS Naturrådgivning har stor erfaring med kortlægming af forekomster af rastefugle, fugletræk og ynglefugle.


Vindmøller og fugle

PROFUS Naturrådgivning har omfattende erfaring i registrering af fugletræk og rasteforekomster i forbindelse med vindmølleparker, såvel på land som offshore.


Hvis der er store forekomster af fugle hvor vindmøller ønskes opstiller er det ofte ikke muligt, at udelukke negative påvirkninger på fuglene, hvis der ikke først er udført feltarbejde der dokumenterer fugleforekomsterne og fuglenes trækruter og flyvehøjder i området.


Ved opstilling af vindmøller, særligt når det skal foregå tæt på fuglebeskyttelsesområder, kan myndighederne og andre interessenter have væsentlige bekymringer i forhold til mulige negative påvirkninger på fuglelivet som følge af kollisioner mellem fugle og vindmøller.


Ved vindmøller placeret i det åbne land langt fra store forekomster af fugle er der ofte ingen negative på fuglelivet. Derimod vil det, i tilfælde hvor store forekomster af fugle findes nær opstillingsområdet for vindmøller, ikke uden videre kunne udelukkes, at møllerne vil medføre negative påvirkninger af fuglebestandene, med mindre der foretages målrettede feltundersøgelser i området.


PROFUS Naturrådgivning råder over radarudstyr og software til registrering af fugletræk og flyvehøjder, samt anvender det mest avancerede laseroptiske udstyr til måling af flyveafstande og flyvehøjder.

Når der gennemføres målrettet feltarbejde ved opstillingsområdet øges den konkrete viden om fugleforekomsterne og det vil ofte på baggrund af kollisionsmodellering kunne dokumenteres, at vindmøllerne ikke vil påvirke bestandene af fugle negativt.


Vindmøller - fugle og flagermus

PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning