PROFUS

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning


Nærmere beskrivelser af ydelser og løsninger kan findes under menupunkterne foroven.


Miljøvurderinger

Nogle naturtyper og arter af dyr og planter er beskyttede af dansk og international lovgivning. Der vil derfor ofte være behov for udarbejdelse af en miljøvurdering af de påvirkninger projektet kan have på beskyttede naturarealer, dyr og planter.

Kortlægning af natur

PROFUS Naturrådgivning arbejder med kortlægning af natur og udfører både store og små opgaver.

Der løses opgaver spændende lige fra små opgaver som screening af mindre byggegrunde og registrering af flagermus i vindmølleparker til store komplicerede opgaver som komplet kortlægning af naturarealer, flora og beskyttede dyr i store undersøgelsesområder.


PROFUS Naturrådgivning kortlægger bl.a.:

• Naturarealer for flora og fauna

• Truede og beskyttede arter

• Trækfugle, ynglefugle og rasteforekomster

• Flagermus

• Bilag IV-arter