VVM - Vurderinger af virkninger på miljøet

VVM - Vurderinger af virkninger på miljøet

PROFUS Naturrådgivning har stor erfaring med udarbejdelse af komplette afsnit om natur, og dele af naturafsnit, der beskriver projekters påvirkninger af naturen til VVM-redegørelser for projekter som vindmøller, motorveje, jernbaner, gasledninger og havne.


PROFUS Naturrådgivning har desuden stor erfaring med tilrettelæggelse og udførelse af programmer for kortlægning i felten, der kan klarlægge naturforhold, der ikke kan belyses tilstrækkeligt ved indhentning af eksisterende materiale.


PROFUS Naturrådgivning udarbejder desuden Natura 2000-konsekvensvurderinger som del af eller som bilag til VVM-redegørelser.


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning