Udvalgte referencer - Kortlægning af natur

Udvalgte referencer:

Kortlægning af natur

(Nyere referencer er udeladt da flere projekter er i en følsom planlægningsfase)


2016, NOVANA, KORTLÆGNING AF ODDER.

NOVANA-kortlægning af Odder på Sydsjælland, Lolland-Falster og øerne.

Klient: HanitatVision/Miljøstyrelsen Storstrøm


2017, NOVANA-OVERVÅGNING TERNER OG KLYDE.

Projektleder. Novana-overvågning af kystnære terner og klyde i Miljøsturelsen Storstrøms omrpde i Sydsjælland, Lollan-Falster og øerne.

Klient: Sweco/Miljøstyrelsen.


2016, VINDMØLLER VED ASAA.

Projektleder. Registreringer, herunder laseroptiske målinger, af træk- og rastefugle ved Asaa i forbindelse med udarbejdelse af VVM.

Projektledelse af feltarbejdet, udarbejdelse af kollisionsmodeller for svaner og gæs, samt Natura 2000-konsekvensvurdering.

Klient Amphi Consult


2016, OVERVÅGNING AF BILAG IV-PADDER OG MÅNE-VANDNYMFE I TUSE

Projektleder. Overvågning af vandhuller inkl. bilag IV-padder og Måne-vandnymfe i Tuse. Feltregistreringer og afrapportering.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2015-16, VVM HMN NATURGASLEDNING

Fagprojektleder for naturkortlægning langs tracé for gasledning rundt om den syd- og vestlige del af Aarhus. Kortlægning af beskyttede naturtyper, bilag IV-padder og krybdyr. Kortlægning af skovarealer mht. potentiale for ynglende flagermus.

Klient: Sweco/HMN Naturgas I/S


2015, FLAGERMUS BINDESBØLL BYEN

Projektleder. Kortlægning af flagermusforekomster og deres ynglekolonier i parkområde i Risskov hvor den nye bydel Bindesbøll Byen skal opføres.

Registrering af træer, samt deres potentiale som ynglelokalitet for flagermus. Kvantitativ registrering af flagermusaktiviteten på 8 lokaliteter, samt registrering af yngleaktivitet af flagermus i træer i projektområdet.

Klient: Sweco/KPC Herning A/S


2015, NATUR-FELTUNDERSØGELSER LANGS JERNBANEN MELLEM FREDERICIA OG AALBORG (LINDHOLM)

Fagprojektleder for padder og krybdyr, assisterende projektleder. Projektet omfattede naturkortlægninger langs ca. 250 km bane fra Fredericia til Lindholm ved Aalborg.

Planlægning og ressourcestyring. Udarbejdelse af undersøgelsesområde, udvælgelse af undersøgelseslokaliteter, udarbejdelse af kortmateriale, fordeling af kortlægningsopgaver, udførelse af kortlægning, afrapportering, afsluttende møder. Desuden kortlægning af fugle.

Klient: Sweco/Banedanmark


2014, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER, 5 PROJEKTER

Projektleder. 5 projekter i Favrskov, Holstebro, Odder, Herning og Rebild Kommune. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2014, KORTLÆGNING AF BILAG IV-PADDER OG BOTANISKE REGISTRERINGER I SKANDERBORG KOMMUNE

Projektleder. Kortlægning af bilag IV-padder og § 3-registrering af flora i 100 vandhuller i to delområder af Skanderborg Kommune. Udvælgelse ud fra ortofoto af 100 potentielt mest værdifulde paddevandhuller. Feltregistreringer af padder og botaniske registreringer. Afrapportering.

Klient: Sweco/Skanderborg Kommune


2013-2014, NATURA 2000 MKV. VINDMØLLER HOLSTEBRO

Projektleder. Natura 2000 Konsekvensvurdering af rammeområder for vindmøller i Holstebro Kommune i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Radar og laseroptisk registrering af fugle, registrering af bilag IV padder og flagermus samt botaniske registreringer. Feltarbejde og vurderinger.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2013, VANDLØBSRESTAURERINGER I VEJLE  I AABENRAA KOMMUNER

Botaniske registreringer i § 3 og andre naturområder ved vandløbsstrækninger. Feltarbejde og afrapportering.

Klient: Sweco/Vejle Kommune


2013, VVM FOR TENGSLEMARK RENSEANLÆG MED TILHØRENDE KLOAK- OG UDLØBSLEDNINGER

Fagprojektleder for feltarbejder og botaniske registreringer. Beskrivelser af eksisterende forhold og miljøvurderinger.

Klient: Sweco/Odsherred Kommune.


2012-2013, HOV VIG. AFVANDINGSPROJEKT

Projekt med afvanding, med afledte delprojekter: Stofbalance, hydrogeologi, planlægning, screening for eksisterende naturforhold, feltarbejde, afrapportering.

Klient: Sweco/Styregruppen for afvandingsprojektet.


2011-2012-, VVM ÅRSLEV ENGSØ

Fagprojektleder for feltundersøgelser til udarbejdelse af baggrundsrapporter til VVM af forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø. Der blev vurderet på NATURA2000 områder, §3 områder, Bilag IV arter inkl. flagermus, fredsskov samt anden beskyttet natur i forbindelse med projektet hvor eksisterende højspændingsledninger skal fjernes og der etableres nyt jordført højspændingskabel hhv. nyt luftledningsanlæg.

Klient: Sweco/Energinet.dk


2011, NATURUNDERSØGELSER NORDBANEN, HELLERUP - HOLTE

Feltregistreringer af flagermus og bilag IV-padder ved i forbindelse med udvidelse af aktiviteter på Nordbanen.

Klient: Sweco/Banedanmark


2011, REGISTRERINGER AF PADDER, FLAGERMUS OG BOTANISKE LOKALITETER. RUTE 23 SKOVVEJEN, ETAPE 3

Fagprojektleder for naturregistreringer. Planlægning af feltarbejde. Screening af ortofotos for naturlokaliteter. Registreringer af flagermus, padder, øvrige bilag IV-arter og botaniske lokaliteter på en ca. 30 km strækning i forbindelse med projektering af ny motorvejsforbindelse. Indsamling af eksisterende viden. Feltregistreringer bl.a. ved hjælp af ultralydsdetektor, artsbestemmelse. Strukturering af data, GIS-analyser og afrapportering inkl. vurderinger.

Klient: Sweco/Vejdirektoratet


2010-11, FUGLEUNDERSØGELSER, HANSTHOLM HAVN

Radar registreringer af fugletræk ved Hanstholm havn til VVM i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn samt etablering af vindmøller på nyt moleanlæg. Registrering af flagermus. Feltarbejde, databehandling, afrapportering

Klient: Sweco/Hanstholm Havn


2010 RØDSAND 2 OFFSHORE VINDMØLLEPARK

Ansvarlig for implementering af radarundersøgelser. Overvågning af landfugletrækket gennem efterårstræksæsonen, herunder rovfugle, i forbindelse med den nyopførte havvindmøllepark Rødsand 2. Indsamling af eksisterende viden. Feltarbejde, databehandling, vurderinger og afrapportering.

Klient: Sweco/Eon


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning