Udvalgte referencer - Vindmøller - fugle og flagermus

Udvalgte referencer:

Vindmøller - fugle og flagermus

(Nyere referencer er udeladt da flere projekter er i en følsom planlægningsfase)


2016-: EKF, NATUR OG BIODIVERSITET.

Senior Biodiversity Expert for review af fagområderne natur og biodiversitet i baggrundsrapporter, ESIA og EIA (VVM) på projekter i udlandet støttet af EFK, f.eks. biogasanlæg, vindmølleparker og miner.

Klient: Sweco/Danmarks Eksportkredit (EKF)


2016, VINDMØLLER VED BRAMDRUP

Projektleder. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering.

Klient: Sweco/PlanEnergi.


2016, VINDMØLLER VED ASAA.

Projektleder. Registreringer, herunder laseroptiske målinger, af træk- og rastefugle ved Asaa i forbindelse med udarbejdelse af VVM.

Projektledelse af feltarbejdet, udarbejdelse af kollisionsmodeller for svaner og gæs, samt Natura 2000-konsekvensvurdering.

Klient Amphi Consult


2016, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER I SKALS

Projektleder. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering.

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2015, RADARUDSTYR. TESTCENTER ØSTERILD.

Projektleder. Udlejning af radarudstyr til fugleovervågning ved Det Nationale Testcenter For Vindmøller i Østerild.

Opstilling og test af radarudstyr.

Klient: Sweco/Institut for Bioscience, Kalø, AU.


2014, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER, 5 PROJEKTER

Projektleder. 5 projekter i Favrskov, Holstebro, Odder, Herning og Rebild Kommune. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2014, MKV FLAGERMUS VED VINDMØLLER, 7 PROJEKTER

Syv projekter ved Drantum, Nielsminde, Hogsted, Gønderup, Hoager, Kallerup, Lyngdrup. Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi.


2013-2014, NATURA 2000 MKV. VINDMØLLER HOLSTEBRO

Projektleder. Natura 2000 Konsekvensvurdering af rammeområder for vindmøller i Holstebro Kommune i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Radar og laseroptisk registrering af fugle, registrering af bilag IV padder og flagermus samt botaniske registreringer. Feltarbejde og vurderinger.

Klient: Sweco/Holstebro Kommune


2013-, KFW/GAMESA WINDFARM, EL ZAYT, EGYPTEN

Rådgiver. Rådgivning af Egyptiske myndigheder i forbindelse med valg og implementering af radarbaseret shut-down on demand system til minimering af påvirkninger af trækfugle under drift af 200 MW vindmøllepark.

Klient: Sweco/NREA (New and Renewable Energy Authority). Egypten


2013. MKV FLAGERMUS BINDERUP

Registreringer af flagermus (bilag IV) med detektorer. Feltarbejde, artsbestemmelser, miljøvurdering og afrapportering

Klient: Sweco/Planenergi


2013, SUPPLERENDE BASELINE REGISTRERINGER AF FUGLETRÆK I EL ZAYT, EGYPTEN

Projektleder og team leader. Feltarbejde foretaget i Egypten ved El Zayt i Egypten ved Rødehavskysten. Tælling af fugle og registrering af trækmønstre og flyvehøjder med laseroptisk udstyr. Registrering af flagermus med automatisk detektor. Træning af egyptisk personale.

Klient: Sweco/Enbicon I/S


2013, NATURA 2000 RINDUM ENGE

Projektleder. Miljøkonsekvensvurdering i forhold til natura 2000-områderne og bilag IV-arterne i forbindelse med opsætning af 5 møller med ved Rindum Enge øst for Vonå.

Vurderinger i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter blev foretaget ud fra feltregistreringer og eksisterende data.

Klient: Sweco/Lemvigegnens Landboforening.


2012, VVM UDVIDELSE AF HANSTHOLM HAVN

Supplerende radar registreringer af fugletræk og flagermus ved Hanstholm havn til VVM i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn samt etablering af vindmøller på nyt moleanlæg. Feltarbejde, databehandling, vurderinger i forhold til Natura 2000, afrapportering. Naturafsnit til VVM.

Klient: Sweco/Hanstholm Havn


2011, REGISTRERING AF FUGLETRÆK VED DET NATIONALE TESTCENTER FOR HAVVINDMØLLER I ØSTERILD

Radarovervågning og registrering af fugletræk ved Østerild Klitplantage. Registrering af flagermus. Ad hoc feltarbejde indtil opgaven blev overdraget til vindende konsulent.

Klient: Sweco/Miljøministeriet


2010 RØDSAND 2 OFFSHORE VINDMØLLEPARK

Ansvarlig for implementering af radarundersøgelser. Overvågning af landfugletrækket gennem efterårstræksæsonen, herunder rovfugle, i forbindelse med den nyopførte havvindmøllepark Rødsand 2. Indsamling af eksisterende viden. Feltarbejde, databehandling, vurderinger og afrapportering.

Klient: Sweco/Eon


2010, CHRISTIANSØ, VINDMØLLE PÅ TAT

Screening for naturindhold til VVM I forbindelse med projektering af vindmølle på øen Tat ved Christiansø i EF-fuglebeskyttelsesområde.

Klient: Sweco/Forsvarsministeriet


2010, VVM VINDMØLLEANLÆG I EGYPTEN

Beskrivelse af eksisterende naturforhold, konsekvensvurderinger og GIS-analyser.

Klient: Sweco/Italgen


2009, MKV KÆMPEVINDMØLLER VED MÅDE ENGE

Måde Enge - Miljøkonsekvensvurdering i forhold til EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 51, 53 og 57, EF-habitatområde nr. 78 og Ramsarområde nr. 27. Dataindsamling, feltarbejde, GIS-analyser og komplet afrapportering.

Klient: Sweco/Bjarne M. Christensen


2009, VVM KÆMPEVINDMØLLER VED MÅDE ENGE

Registrering og opmåling af fugletræk og trækhøjder med radar og laseroptisk udstyr. Botaniske registreringer på landområderne.

Klient: Sweco/Siemsens Wind Power / Birk Nielsens Tegnestue


2008-2009, MILJØVURDERING AF VINDMØLLEANLÆG I EGYPTEN

Team leader under feltarbejde gennem 20 uger. Udarbejdelse af metoder og arbejdsprogram for feltarbejde. Planlægning af feltarbejde. Registrering og opmåling af fugletræk og trækhøjder ved radarovervågning og laseroptiske registreringer. Udarbejdelse af databaser, databehandling og afrapportering.

Klient: Sweco/Italgen


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning