NOVANA

NOVANA

PROFUS Naturrådgivning har erfaring og ekspertise fra NOVANA-overvågning af habitatnaturtyper i skove samt NOVANA-overvågning af fugle og pattedyr og kvælstoffølsom habitatnatur i Danmark


NOVANA-programmet omfatter overvågning af truede og beskyttede arter

Profus Naturrådgivning tilbyder kortlægning af beskyttede dyre- og plantearter.

•Fugle

•Flagermus

•Padder

•Krybdyr

•Insekter

•Pattedyr

•Flora


PROFUS Naturrådgivning

PROFUS Naturrådgivning arbejder med naturkortlægning og miljøvurderinger af projekter og planer.


PROFUS Naturrådgivning udfører kortlægning af natur, dyr og planter og foretager de miljøvurderinger som dokumenterer naturforholdene og miljøpåvirkninger overfor myndighederne.

Miljøvurderinger og kortlægning kan være relevante og nødvendige ved f.eks.:

• Etablering af vindmølleparker

• Byggeri

• Råstofindvinding

• Bygning af veje og jernbaner

• Andre typer af projekter der påvirker natur der er beskyttet af dansk og international lovgivning.


Profus Naturrådgivning arbejder også med rene kortlægnings- og overvågningsopgaver inden for det biologiske område af f.eks.:

• Naturarealer og botanik

• Fugletræk og rasteforekomster.

• Flagermus, yngleforekomster og flyveaktivitet.

• Bilag IV-arter

• NONANA-overvågning